welcome tinhocK1 website

Tuesday, 27/10/2020, 4:19 AM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » download » tài liệu chuyên ngành » bài tập ass (Nhap vao 2 so 0<a,b<=9.hay in ra tong cña chung)
bài tập ass
quocdat11 Date: Monday, 29/12/2008, 8:02 AM | Message # 1
Nhóm: Removed

code segment
assume cs:code
org 100h
start: jmp over
xau1 db 'Nhap a= $'
xau2 db 0ah,0dh,'Nhap b= $'
xau3 db 0ah,0dh,'Tong la: $'
over:
mov ah,9
lea dx,xau1
int 21h
mov ah,1
int 21h
mov bl,al
mov ah,9
lea dx,xau2
int 21h
mov ah,1
int 21h
add bl,al
sub bl,30h
mov ah,9
lea dx,xau3
int 21h
cmp bl,'9'
jbe inra
mov dl,'1'
mov ah,2
int 21h
sub bl,10
inra:
mov ah,2
mov dl,bl
int 21h
int 20h
code ends
end start
 
Forum » download » tài liệu chuyên ngành » bài tập ass (Nhap vao 2 so 0<a,b<=9.hay in ra tong cña chung)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: