welcome tinhocK1 website

Wednesday, 25/11/2020, 4:25 PM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » cộng nghệ thông tin » PHP & MySQL » Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (Bài 2 - KIỂU DỮ LIỆU)
Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP
admin Date: Sunday, 22/03/2009, 1:38 PM | Message # 1
bạn sắp được nâng cấp
Nhóm: Administrators
Số bài đăng: 146
Reputation: 0
Trang thái: Offline
Bài 2 - KIỂU DỮ LIỆU

PHP hỗ trợ 8 kiểu dữ liệu chính:

4 kiểu dữ liệu vô hướng: boolean, integer, float (double), string.
2 kiểu dữ liệu tổ hợp: array, object.
2 kiểu dữ liệu đặt biệc: resource, NULL.

Kiểu Boolean
Kiểu boolean mang 1 trong 2 giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai).
Ví dụ:

Code
<?php
$a = TRUE;
$b = FALSE;

//phép toán == kiểm tra xem 2 biểu thức có giá trị bằng nhau hay không
$c = (1==2); //vì 1 khác 2 nên $c mang giá trị FALSE
$d = ("abc" == "def"); //$d mang giá trị TRUE
?>

"Ép" kiểu sang boolean: một số giá trị được chuyển đổi thành FALSE trong các biểu thức boolean nếu như giá trị đó là:

số nguyên 0,
số thực 0.0,
chuỗi rỗng "", hoặc chuỗi "0",
mảng rỗng (không chứa phần tử nào) Array(),
đối tượng không chứa phần tử nào (chỉ đúng với PHP4),
giá trị NULL
Các giá trị còn lại sẽ được chuyển đổi thành TRUE.

Kiểu Integer

Kiểu integer mang các giá trị số nguyên ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...Trên hầu hết các hệ thống, kiểu số nguyên có kích thước 32 bit, mang giá trị từ -2147483647 cho đến 2147483648.
Ví dụ:

Code
<?php
$a = 1234;
$b = -123;
$c = 0123; //giá trị 123 ở hệ cơ số 8, tương đương với 83 ở hệ cơ số 10
$d = 0x1F; //giá trị 1F ở hệ cơ số 16, tương đương với 31 ở hệ cơ số 10
?>

Kiểu Float (Double)

Kiểu float (hoặc double) là kiểu số thực, có thể mang bất cứ giá trị số thực nào. Trên hầu hết các hệ thống, kiểu số thực có kích thước 64 bit.
Ví dụ:

Code
<?php
$a = 1.234;
$b = 1.2e3; //= 1.2*10^3 = 1200
$c = 7E-10; //= 7*(10^-10) = 0.0000000007
$d = -1.23;
?>


Kiểu String

Kiểu string lưu giữ 1 chuỗi ký tự, mỗi ký tự có kích thước 1 byte. Nội dung string được đặt giữa 2 dấu nháy, nháy đơn (') hoặc nháy kép (").
Ví dụ

Code
<?php
$a = 'Đây là 1 chuỗi được đặt giữa dấu nháy đơn';
$b = "Đây là 1 chuỗi được đặt giữa dấu nháy kép";
$c = 'Đây là 1 chuỗi được đặt giữa dấu nháy đơn với "vài dấu nháy kép ở giữa"';
$d = "Đây là 1 chuỗi được đặt giữa dấu nháy kép với 'vài dấu nháy đơn ở giữa'";
?>

Nếu bạn muốn sử dụng dấu nháy đơn ở trong 1 chuỗi được bọc bởi dấu nháy đơn, hoặc sử dụng dấu nháy kép đặt giữa chuỗi được bọc bởi dấu nháy kép thì bạn để thêm ký tự \ (gọi là ký tự escape) ở phía trước.
Ví dụ:
Code
<?php
$a = 'Dấu \'nháy đơn\' ở giữa chuỗi'; //$a mang giá trị: Dấu 'nháy đơn' ở giữa chuỗi
$b = "Dấu \"nháy kép\" ở giữa chuỗi"; //$b mang giá trị: Dấu "nháy kép" ở giữa chuỗi
$c = "Dùng ký tự \\ ở giữa câu \\ thì sao?"; //$c mang giá trị: Dùng ký tự \ ở giữa câu \ thì sao?
?>

Khi sử dụng dấu nháy đôi để bọc chuỗi, ngoài \', \" và \\, PHP có thể nhận dạng thêm một số chuỗi ký tự escape đặt biệc nữa:
\n: ký tự xuống hàng LF (ký tự có mã 10 trong bảng mã ASCII)
\r: ký tự về đầu dòng CR (ký tự có mã 13 trong bảng mã ASCII)
\t: ký tự tab (ký tự có mã 9 trong bảng mã ASCII)
\$: ký tự $
\ooo: (với o là 1 chữ số từ 0 đến 7) biểu thị 1 ký tự có mã ASCII ooo trong hệ cơ số 8.
Ví dụ \101 sẽ là ký tự 'A' (101 trong hệ cơ số 8 tương đương 65 trong hệ cơ số 10, ký tự ASCII có mã 65 chính là ký tự 'A').
\xhh: (với h là 1 chữ số từ 0 đến 9 hoặc 1 chữ cái từ A tời F) biểu thị 1 ký tự có mã ASCII hh trong hệ cơ số 16.
Ví dụ \0x41 sẽ là ký tự 'A' (41 trong hệ cơ số 16 chính là 65 trong hệ cơ số 10).

Ngoài ra, nếu bạn để 1 biến vào giữa 1 chuỗi được bọc với dấu nháy kép, giá trị của biến sẽ được thay thế vào trong chuỗi.
ví dụ:

Code
<?php
$a = 1;
$b = 2;
$c = 3;
$d = "$a $b $c"; //$d sẽ mang giá trị là chuỗi "1 2 3"
?>


Message edited by admin - Sunday, 22/03/2009, 1:39 PM
 
admin Date: Sunday, 22/03/2009, 1:43 PM | Message # 2
bạn sắp được nâng cấp
Nhóm: Administrators
Số bài đăng: 146
Reputation: 0
Trang thái: Offline
Kiểu Array

Array là một mảng gòm nhiều phần tử. Array được tạo qua lệnh Array.
Ví dụ:

Code
<?php
$a = Array(1,2,3);
/*
Lúc này $a sẽ là 1 mảng gồm 3 phần tử số nguyên là 1, 2 và 3
Các phần tử trong mảng $a được tạo ở trên sẽ được đánh số thứ tự từ 0, 1 cho đến 2
Để truy cập tới từng phần tử của $a
*/

echo $a[0]; //in ra giá trị 1
echo $a[2]; //in ra giá trị 3

$a[1] = 5; //giờ đây $a = Array(1,5,3)
?>

Mảng còn có thể được tạo thành bởi các cặp (khoá, giá trị).
Ví dụ:

Code
<?php
$a = Array(
"khoá 1" => "giá trị 1",
"khoá 2" => "giá trị 2",
"khoá 3" => "giá trị 3"
);
echo $a["khoá 1"]; //in ra: giá trị 1

$b = Array(
"a" => "Nguyễn",
"b" => "Bá",
"c" => "Thành"
);
echo $b["a"]; //in ra: Nguyễn

$b["a"] = "Nguyen";
$b["b"] = "Ba";
$b["c"] = "Thanh";
//giờ đây $b = Array("a" => "Nguyen", "b" => "Ba", "c" => "Thanh")
?>

Kiểu Object

Kiểu object (đối tượng) lưu giữ 1 bản thể (instance) của 1 lớp (class). Ta sẽ tìm kiểu kỹ thêm về kiểu object trong phần Lập trình hướng đối tượng với PHP.

Kiểu NULL
Đây là 1 giá trị đặt biệc, báo cho PHP biết rằng 1 biến nào đó chưa/không mang giá trị nào cả.
Ví dụ:

Code

<?php
$a = 1; //$a mang giá trị 1

$a = NULL; //bây giờ $a không mang giá trị nào cả

$a = 2; //giờ đây $a mang giá trị 2

//hàm unset sẽ làm cho 1 biến có giá trị là NULL
unset($a); //giờ $a lại là NULL
?>
 
thanhlong Date: Wednesday, 25/03/2009, 2:58 PM | Message # 3
bạn hãy cố gắn
Nhóm: Moderators
Số bài đăng: 36
Reputation: 0
Trang thái: Offline
sao ko tiếp vậy tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue
 
admin Date: Sunday, 12/04/2009, 10:51 PM | Message # 4
bạn sắp được nâng cấp
Nhóm: Administrators
Số bài đăng: 146
Reputation: 0
Trang thái: Offline
Mệt wa nên hok tip dược cry
 
Forum » cộng nghệ thông tin » PHP & MySQL » Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (Bài 2 - KIỂU DỮ LIỆU)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: